navigation-logo-psychologiepraktijk-cortex

AANBOD

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedagstherapie is aangewezen indien er vanuit de intake blijkt dat uw aanmeldingsklacht kadert binnen een meer complexe wisselwerking van een aantal onderliggende psychologische processen, zoals negatieve denkprocessen, traumatische ervaringen, …

Naar de effectiviteit van deze psychotherapeutische behandelingsvorm is zeer veel onderzoek verricht, van waaruit gebleken is dat deze dé behandelingsvorm bij uitstek is bij diverse psychische klachten. Vooral op langere termijn blijkt deze therapievorm een meer blijvend resultaat te hebben dan enkel het gebruik van psychofarmaca.

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie gaat dieper in op uw denkpatronen en op de emoties die door uw gedachten tot stand komen. Indien u bijvoorbeeld feiten en gebeurtenissen eerder vanuit een negatief standpunt bekijkt, voelt u zich wellicht gemakkelijker angstig, somber of geïrriteerd. Tijdens cognitieve therapie onderzoeken we samen met u in welke mate uw huidige denkwijze strookt met de objectieve werkelijkheid. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat u zaken eerder negatief inschat, wordt uitgezocht welke denkwijze meer passend is in bepaalde omstandigheden. Bij het uitwerken van meer realistische, vaak meer positieve gedachten, maken we gebruik van huiswerkoefeningen en specifieke cognitieve technieken om uw gedachten uit te dagen.

Gedragstherapie

Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van het gedrag. Hoe een mens handelt, bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe de persoon zich voelt. Als u bijvoorbeeld geneigd bent om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, dan zal de spanning in eerste instantie afnemen maar op lange termijn eerder verergeren dan verminderen. Tijdens een gedragstherapeutische behandeling brengen we samen met u de functies van uw gedragspatronen (vb. vermijdingsgedrag) en de omstandigheden waarin het gedrag voorkomt in kaart. Vervolgens helpen we u om meer passende gedragspatronen aan te leren in deze omstandigheden.

Cognitieve gedragstherapie: een effectieve combinatie

Cognitieve gedragstherapie beoogt dus gedachten, gevoelens en gedragingen te beïnvloeden. Wanneer u bepaalde zaken op een andere wijze gaat bekijken, veranderen bijgevolg ook uw emoties en gedragingen. Tijdens cognitieve gedragstherapie werken we nauw met u samen om tot een verbetering van uw klachten te komen. We trachten tijdens onze interventies zo direct en concreet mogelijk aan te sluiten bij uw huidige problemen. Er wordt van u als cliënt een actieve bijdrage verwacht. Tijdens de therapiesessies werken we met vragenlijsten en oefeningen. Buiten de therapiesessies dient u huiswerkopdrachten uit te voeren om op deze manier niet enkel in de therapeutische context maar ook in uw dagelijkse context aan uw problemen te werken.

Psychologische begeleiding

Psychologische begeleiding is aangewezen wanneer er vanuit de intake wordt vermoed dat er rond uw hulpvraag vooral preventief of via kortdurende behandeling gewerkt kan worden.

Tijdens de psychologische begeleiding wordt er in de eerste plaats gefocust op uw huidige hulpvraag. Er wordt kort stilgestaan bij het ontstaan en de context van uw klachten. Van hieruit gaan we samen met u op zoek naar manieren om uw klachten te verminderen, wat u in staat stelt om in uw huidige leven zo goed mogelijk om te gaan met een aantal moeilijkheden die u in uw leven ervaart. We richten ons tijdens psychologische begeleiding o.a. op stress- en spanningsvermindering, het verhogen van uw veerkracht en op kortdurende, gedragstherapeutische behandeling van psychische moeilijkheden met een duidelijke en enkelvoudige oorsprong.

EMDR

Eye Movement Desensitisation Reprocessing (EMDR) is een specifieke psychotherapeutische behandelingsvorm die vooral wordt toegepast bij personen met post-traumatische stressklachten maar ook bij andere psychische problematieken (vb. angst, depressie, ..). Aan de hand van EMDR wordt de vastgelopen verwerking van negatieve levenservaringen terug in gang gezet, waardoor de negatieve emoties die gekoppeld zijn aan de herinnering afzwakken en zelfs verdwijnen.

Neuropsychologische begeleiding

Indien uw cognitieve klachten niet-neurologisch van aard zijn, kunnen we binnen uw huidige levenspatroon bepaalde oorzaken identificeren en vervolgens aanpakken om op deze manier uw cognitieve functies te verbeteren. Zo kunnen slaapproblemen en langdurige stressklachten een impact hebben op uw cognitief functioneren, meer bepaald uw concentratievermogen en uw leerprestaties.

Indien uw cognitieve klachten wel neurologisch van aard zijn of het gevolg zijn van een pervasieve ontwikkelingsproblematiek (vb. tengevolge van een niet-aangeboren hersenletsel, Ziekte van Parkinson, ADHD, autisme, …) kunnen we u helpen om de cognitieve problemen beter te begrijpen en strategieën aan te leren om de impact ervan op uw dagelijks leven zo goed mogelijk te verminderen.

Het kan tevens voorkomen dat er zich tengevolge van een neurologische problematiek gedragsveranderingen kunnen manifesteren, wat zowel een impact kan hebben op verschillende van uw levensdomeinen als op personen in uw naaste omgeving. Via specifieke neuropsychologische begeleiding (psycho-educatie en gedragsadvisering) en psychologische ondersteuning kunnen we uzelf, uw partner, … helpen om deze veranderingen zo goed mogelijk te kunnen te begrijpen en hiermee om te gaan.

CONTACT

Wil u met ons contact opnemen om een afspraak te maken? Wil u bijkomende informatie?
Dit kan telefonisch via Anouk Peeters of Cindy Schultz. Houd er rekening mee dat wij telefonisch niet bereikbaar zijn tijdens onze consultaties. Spreek in dit geval een boodschap in op onze voicemail, met vermelding van uw naam en telefoonnummer, zodat wij u spoedig terug kunnen bellen.

Anouk Peeters

Weg naar As 67,
3680 Maaseik

tel: 0487 526315

anouk.peeters@psychologiepraktijk-cortex.be

Cindy Schultz

Sparrenhuis 12,
3650 Dilsen-Stokkem

tel: 0485 107099

cindy.schultz@psychologiepraktijk-cortex.be