Neuropsychologische begeleiding

 

Neuropsychologische begeleiding is aangewezen bij personen die kampen met specifieke cognitieve klachten, zoals leerproblemen, concentratieproblemen, een vertraagde informatieverwerking, plannings- en organisatiemoeilijkheden, … Deze cognitieve moeilijkheden kunnen uiteenlopende oorzaken hebben.

Indien uw cognitieve klachten niet-neurologisch van aard zijn, kunnen we binnen uw huidige levenspatroon bepaalde oorzaken identificeren en vervolgens aanpakken om op deze manier uw cognitieve functies te verbeteren. Zo  kunnen slaapproblemen en langdurige stressklachten een impact hebben op uw cognitief functioneren, meer bepaald uw concentratievermogen en uw leerprestaties.

Indien uw cognitieve klachten wel neurologisch van aard zijn of het gevolg zijn van een pervasieve ontwikkelingsproblematiek (vb. tengevolge van een niet-aangeboren hersenletsel, Ziekte van Parkinson, ADHD, autisme, …) kunnen we u helpen om de cognitieve problemen beter te begrijpen en strategieën aan te leren om de impact ervan op uw dagelijks leven zo goed mogelijk te verminderen.

Het kan tevens voorkomen dat er zich tengevolge van een neurologische problematiek gedragsveranderingen bij u manifesteren, wat zowel een impact kan hebben op verschillende van uw levensdomeinen als op personen in uw naaste omgeving. Via specifieke neuropsychologische begeleiding (psycho-educatie en gedragsadvisering) en psychologische ondersteuning kunnen we uzelf, uw partner, …  helpen om deze veranderingen zo goed mogelijk te kunnen te begrijpen en hiermee om te gaan.

© Psychologiepraktijk CORTEX.