Cognitieve gedragstherapie

 

Cognitieve gedagstherapie is aangewezen indien er vanuit de intake blijkt dat uw aanmeldingsklacht kadert binnen een meer complexe wisselwerking van een aantal onderliggende psychologische processen, zoals negatieve denkprocessen, traumatische ervaringen, …

De behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en over het algemeen kortdurend. Er wordt vooral gefocust op de moeilijkheden die zich nu stellen in uw leven en in mindere mate op eerdere psychische klachten (vb. angst, depressie, …)

Naar de effecten van cognitieve gedragstherapie is veel wetenschappelijk onderzoek verricht. Heel vaak blijkt deze methode een zeer effectieve psychotherapie te zijn. Vooral op langere termijn blijkt deze therapievorm een meer blijvend resultaat te hebben dan enkel het gebruik van psychofarmaca.

 

 

Gedragstherapie

 

Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van het gedrag. Hoe een mens handelt, bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe de persoon zich voelt. Als u bijvoorbeeld geneigd bent om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, dan zal de spanning in eerste instantie afnemen maar op lange termijn eerder verergeren dan verminderen. Tijdens een gedragstherapeutische behandeling brengen we samen met u het probleemgedrag (vb. vermijdingsgedrag) en de omstandigheden waarin het gedrag voorkomt in kaart. Vervolgens helpen we u om meer passende gedragspatronen aan te leren in deze omstandigheden.

 

 

Cognitieve therapie 

 

Cognitieve therapie gaat dieper in op uw denkpatronen en op de emoties die door uw gedachten tot stand komen. Indien u bijvoorbeeld feiten en gebeurtenissen eerder vanuit een negatief standpunt bekijkt, voelt u zich wellicht gemakkelijker angstig, somber of geïrriteerd. Tijdens cognitieve therapie onderzoeken we samen met u in welke mate uw huidige denkwijze strookt met de objectieve werkelijkheid. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat u zaken eerder negatief inschat, wordt uitgezocht welke denkwijze meer passend is in bepaalde omstandigheden. Bij het uitwerken van meer realistische, vaak meer positieve gedachten, maken we gebruik van huiswerkoefeningen en specifieke cognitieve technieken om uw gedachten uit te dagen.

 

 

Cognitieve gedragstherapie: een effectieve combinatie

 

Cognitieve gedragstherapie beïnvloedt dus gedachten, gevoelens en gedragingen. Wanneer u bepaalde zaken op een andere wijze gaat bekijken, veranderen bijgevolg ook uw emoties en gedragingen. Tijdens cognitieve gedragstherapie werken we nauw met u samen om tot een verbetering van uw klachten te komen. We trachten tijdens onze interventies zo direct en concreet mogelijk aan te sluiten bij uw huidige problemen. Er wordt van u als cliënt  een actieve bijdrage verwacht. Tijdens de therapiesessies werken we met vragenlijsten en oefeningen. Buiten de therapiesessies dient u huiswerkopdrachten uit te voeren om op deze manier niet enkel in de therapeutische context maar ook in uw dagelijkse context aan uw problemen te werken.

 

 

© Psychologiepraktijk CORTEX.