Aanbod

psychologiepraktijk-cortex

Aanbod

Psychologiepraktijk Cortex heeft een ruim begeleidings- en behandelingsaanbod op maat van de hulpvraag van de cliënt en de doorverwijzer. De duur van de begeleidings- en behandelingssessies bedragen 50 minuten. 

Psychologische begeleiding

 

Psychologische begeleiding is aangewezen wanneer er vanuit de intake wordt vermoed dat er rond uw hulpvraag vooral preventief of via kortdurende behandeling gewerkt kan worden.

Tijdens de psychologische begeleiding wordt er in de eerste plaats gefocust op uw huidige hulpvraag. Er wordt kort stilgestaan bij het ontstaan en de context van uw klachten. Van hieruit gaan we samen met u op zoek naar manieren om uw klachten te verminderen, wat u in staat stelt om in uw huidige leven zo goed mogelijk om te gaan met een aantal moeilijkheden die u in uw leven ervaart. We richten ons tijdens psychologische begeleiding o.a. op stress- en spanningsvermindering, het verhogen van uw veerkracht en op de behandeling van psychische moeilijkheden met een duidelijke en enkelvoudige oorsprong. Binnen de psychologische begeleiding wordt er gewerkt vanuit een gedragstherapeutisch denkkader (vb. bij slaapproblemen, stress- en spanningsklachten, …).

Cognitieve gedragstherapie

 

Cognitieve gedagstherapie is aangewezen indien er vanuit de intake blijkt dat uw aanmeldingsklacht kadert binnen een meer complexe wisselwerking van een aantal onderliggende psychologische processen, zoals negatieve denkprocessen, traumatische ervaringen, …

De behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en over het algemeen kortdurend. Er wordt vooral gefocust op de moeilijkheden die zich nu stellen in uw leven en in mindere mate op eerdere psychische klachten (vb. angst, depressie, …)

Naar de effecten van cognitieve gedragstherapie is veel wetenschappelijk onderzoek verricht. Heel vaak blijkt deze methode een zeer effectieve psychotherapie te zijn. Vooral op langere termijn blijkt deze therapievorm een meer blijvend resultaat te hebben dan enkel het gebruik van psychofarmaca.

 

EMDR

Eye Movement Desensitisation Reprocessing (EMDR) is een specifieke psychotherapeutische behandelingsvorm die vooral wordt toegepast bij personen met post-traumatische stressklachten maar ook bij andere psychische problematieken (vb. angst, depressie, ..). Aan de hand van EMDR wordt de vastgelopen verwerking van negatieve levenservaringen terug in gang gezet, waardoor de negatieve emoties die gekoppeld zijn aan de herinnering afzwakken en zelfs verdwijnen.

Neuropsychologische begeleiding

 

Neuropsychologische begeleiding is aangewezen bij personen die kampen met specifieke cognitieve klachten, zoals leerproblemen, concentratieproblemen, een vertraagde informatieverwerking, plannings- en organisatiemoeilijkheden, … Deze cognitieve moeilijkheden kunnen uiteenlopende oorzaken hebben.

Indien uw cognitieve klachten niet-neurologisch van aard zijn, kunnen we binnen uw huidige levenspatroon bepaalde oorzaken identificeren en vervolgens aanpakken om op deze manier uw cognitieve functies te verbeteren. Zo  kunnen slaapproblemen en langdurige stressklachten een impact hebben op uw cognitief functioneren, meer bepaald uw concentratievermogen en uw leerprestaties.

Indien uw cognitieve klachten wel neurologisch van aard zijn of het gevolg zijn van een pervasieve ontwikkelingsproblematiek (vb. tengevolge van een niet-aangeboren hersenletsel, Ziekte van Parkinson, ADHD, autisme, …) kunnen we u helpen om de cognitieve problemen beter te begrijpen en strategieën aan te leren om de impact ervan op uw dagelijks leven zo goed mogelijk te verminderen.

Het kan tevens voorkomen dat er zich tengevolge van een neurologische problematiek gedragsveranderingen bij u manifesteren, wat zowel een impact kan hebben op verschillende van uw levensdomeinen als op personen in uw naaste omgeving. Via specifieke neuropsychologische begeleiding (psycho-educatie en gedragsadvisering) en psychologische ondersteuning kunnen we uzelf, uw partner, …  helpen om deze veranderingen zo goed mogelijk te kunnen te begrijpen en hiermee om te gaan.

© Psychologiepraktijk CORTEX.